Pogoji poslovanja

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji poslovanja oziroma SPP«) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-1«) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: »ZEKom-1«) ter ostalih veljavnih zakonih Republike Slovenije, ki posegajo v to področje oziroma v razmerje med pogodbenima strankama.

SPP urejajo tudi poslovni odnos med pogodbenima strankama (izvajalcem in naročnikom).

Ti SPP so dostopni na spletni strani Združbe IP d.o.o. Stranke lahko zanje zaprosijo tudi ob sklenitvi pogodbe ali ob prejemu ponudbe, ki se nanje sklicuje. Združba IP d.o.o., se zavezuje da bo potencialne stranke nanje v pogodbah in ponudbah tudi obvestila.

2. Veljavnost splošnih pogojev

Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih opravi Združba IP d.o.o. kot izvajalec. Sopogodbenik jih s podpisom pogodbe ali z njihovim sprejemom, ne da bi jim ugovarjal, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba pa s sprejemom blaga ali storitev, ne da bi jim ugovarjal (izvršitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama. V primeru razlike med splošnimi pogoji naročnika in temi pogoji, veljajo ti splošni pogoji, razen če je med strankama sklenjen drugačen dogovor. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna pisna potrditev in ti veljajo le za vsakokratno posamičen posel. Če so posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna, to ne vpliva na njihovo načelno pravno veljavnost. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu neveljavni določbi.

3. Ponudbe in pogodbe

Vse ponudbe, pogodbe, naročila, dogovore in podobno izvajalca zavezujejo le tedaj, ko jih podpiše zakoniti zastopnik izvajalca ali pooblaščena oseba, v okviru danega in izkazanega pooblastila. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe ponudbe. Nepooblaščene osebe ne morejo dajati izjav, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če jim je za to posebej dano posebno pooblastilo, podpisano s strani zakonitega zastopnika.

4. Vodenje in izpeljava projekta

Za uspešno sodelovanje in izpeljavo projekta iz predmetne pogodbe, je nujno potrebna organizacija projekta in sprotno vodenje projekta. Obseg ter vsebina storitev izvajalca na področju projektnega vodenja se lahko določita v projektni dokumentaciji.

4.1 Projektna organizacija

Izvajalec in naročnik bosta projekt izpeljala ob tesnem sodelovanju, saj se le tako lahko zagotovi kakovost naročenega projekta. Izvajalec in naročnik za projekt določita projektnega vodjo, ki je odgovoren za kontakt z nasprotno stranko. Projektni vodje skupno določata sledeče:

 • organizacijo in udeležence na sestankih
 • razne nujne nepredvidene dodatne detajle projektov, ki niso specificirani v sklenjeni pogodbi, a postanejo nujni za uspešnost projekta
 • sestavo in odobritev zapisnikov sestankov, v kolikor so ti, zaradi narave sestanka potrebni za nadaljnje sodelovanje ali rešitev potencialnih sporov
 • Izvajalec ima pravico, da opravi storitve po podizvajalcu, za delo katerega tudi odgovarja.

4.2. Dolžnost obveščanja

Obe pogodbeni stranki morata druga drugo vzajemno nemudoma obveščati o kakršnihkoli okoliščinah, ki bistveno ovirajo napredovanje projekta. To velja ne glede na to, ali se take okoliščine pojavijo v vsakokrat lastni sferi odgovornosti ali sferi odgovornosti druge pogodbene stranke ali tretjih. Projektni vodji v takem primeru soglasno odločata o smotrnih ukrepih, da bi se, kolikor je le možno, dosegel prvotni cilj projekta.

4.3. Popravki in spremembe

Izvajalec se zavezuje da bo brezplačno odpravil in dodal vse popravke, do zaključka vsake faze projekta, ki jih bo naročnik izvajalcu sporočil v roku 1 tedna od trenutka ko je bil izvršen predmet iz določene faze, koraka, projektne naloge, dela, ipd. projekta izdelan s strani izvajalca in naročniku poslan v potrditev. Po poteku roka za sporočilo napak, ki znaša 1 teden, naročnik nima več pravice uveljavljati popravkov, šteje se da je po poteku tega roka in izvedenih sporočenih popravkih predmet potrjen. Ta rok je enkraten, kar pomeni da za vsako fazo naročniku pripada zgolj singularen rok in ne rok 1 tedna, vsakokrat po poslanih popravkih. Iz opravičljivih okoliščin ali v skladu z predhodnim dogovorom za vsako fazo, ki ga skleneta projektni vodji, se ta rok lahko tudi primerno podaljša, vendar ne več kot 2 tedna. Takšno podaljšanje roka se prišteje k končnemu roku v katerem mora projekt biti zaključen. Po poteku roka iz tega odstavka, v katerem naročnik ni sporočil pripomb, se izdelan predmet oziroma koncept iz določene faze šteje za potrjenega.

Po potrditvi predmeta oziroma koncepta iz določene faze so vse naknadne spremembe naročnika plačljive. Izvajalec te spremembe ovrednoti z urami dela, ki jih je porabil za izvedbo in implementacijo sprememb ter naročniku nemudoma skupaj z predmetom oziroma konceptom in njegovo spremembo izstavi račun, ki ga mora naročnik nemudoma poravnati. Naročnik se strinja da je 1 ura izvajalčevega dela ovrednotena z 45€, brez DDV. Izvajalec ni dolžan naročnika opozarjati na dejstvo kdaj gre za popravke in kdaj za spremembo ter na povezane posledice.

4.4 Testiranje in prevzem

Naročnik mora predmet pogodbe ali predmet iz določene faze, v kolikor je to pričakovano iz same narave stvari, prevzeti v roku 4 tednov od obvestitve naročnika s strani izvajalca. Naročnik prevzame predmete ali na sedežu izvajalca ali pa drugje, če je prevzem izdelka na drugi lokaciji enostavnejši za obe pogodbeni stranki. Elektronski izdelki se prevzemajo preko interneta. Po poteku tega roka se izdelki štejejo za prevzete in izvajalec ne odgovarja za škodo ki naročniku nastane, ko je ta v zamudi s prevzemom. Elektronski izdelki se štejejo za prevzete nemudoma ko so poslani ali ko jih začne naročnik uporabljati v njegovem sistemu.

Naročnik mora napake, to so odstopanja od pisno dogovorjene funkcionalne specifikacije, ki se morebiti pojavijo, sporočiti izvajalcu ter jih dokumentirati, izvajalec pa si mora prizadevati za čimprejšnjo odpravo napak. Če so podane pisno sporočene, bistvene napake, torej da se uporaba v produkcijskem sistemu ne more začeti ali nadaljevati, je po odpravi napake treba opraviti ponovni prevzem.

Zaradi zagotovitve pričakovanih rezultatov se naročnik zavezuje da bo izvajalca najel tudi za storitve vzdrževanja v obsegu minimalno 3 mesece od zaključka projekta. V kolikor naročnik ne želi storitev vzdrževanja z izvajalcem, izvajalec ne more odgovarjati za nepravilno izpolnitev pogodbene obveznosti, saj je zaradi narave samega predmeta izvajalčevega dela nujno potrebno izvajanje vnaprej izrisanih in postavljenih korakov, da bo izvajalec dostavil takšne rezultate, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo. Naročnik seveda lahko takšno vzdrževanje tudi prekliče ali ga z izrecno izjavo izključi iz pogodbe, vendar v takem primeru izvajalec ne more jamčiti za uspeh pričakovanega učinka izdelka v praksi. V kolikor izvajalec za naročnika izvaja storitev vzdrževanja, mora naročnik izvajalcu odpoved pisno sporočiti 2 meseca pred dejanskim prenehanjem izvrševanja storitve vzdrževanja. Rok 2 mesecev je postavljen tako, saj ima izvajalec za vsakega naročnika vedno izrisan načrt, pripravljeno vsebino in postavljeno strategijo za 2 meseca vnaprej. V kolikor naročnik želi nemudoma prekiniti storitev vzdrževanja, brez krivde na strani izvajalca, mora izvajalcu povrniti vse stroške dela in priprav, ki jih je izvajalec zanj že izvedel. Ponavadi se ti stroški odmerijo v vrednosti dvokratnika mesečne naročnine.

V primeru da izvajalec za naročnika zakupi tudi domeno, se naročnik zavezuje da bo z izvajalcem sklenil tudi pogodbo o gostovanju in vzdrževanju domene za čas 1 leta od končanja zadnje faze projekta. V kolikor naročnik tega ne želi, mora izvajalcu povrniti celotne stroške domene in za vsak mesec gostovanja polovično vrednost normalne cene gostovanja.

4.5 Stvarne napake

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo naročnik naroča, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • če je izvajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice na sledeč način:

 • če o napaki obvesti Izvajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
 • naročnik mora v obvestilu o napaki, natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
 • obvestilo o napaki lahko naročnik izvajalcu sporoči osebno

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca o napaki, ima pravico od izvajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, izvajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi naročnikovi zahtevi.

Izvajalec pisno odgovori naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

Če izvajalec uniči ali izgubi izdelek, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan naročniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak izdelek ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega izdelka.

Reklamacija je veljavna ob predložitvi originalnega računa, potrdila Pošte Slovenije o dostavi ter priloženi vlogi o reklamaciji.

Naročnik je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, če ga je imel in z originalnim računom tudi dokazal.

Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot pa svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

4.6 Roki in odstop od pogodbe

Izvajalec si prizadeva, da se, kolikor je le mogoče, drži dogovorjenih rokov izpolnitve. Kot cilj postavljeni roki izpolnitve se lahko spoštujejo le, če naročnik popolnoma opravi vsa potrebna dela, izroči dokumentacijo, potrjuje prejete funkcionalne specifikacije in izpolnjuje svojo dolžnost sodelovanja. Izvajalec ne odgovarja za zamude pri dobavi ter za zvišanja cen, do katerih pride zaradi napačnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih podatkov in informacij oz. dokumentacije, ki jih da na razpolago naročnik. Dodatne stroške, ki bi nastali zaradi tega, nosi naročnik.

Vsaka od pogodbenih strank sme zaradi nepredvidljivih, nepričakovanih dogodkov, kot npr. višje sile, sporov z delavci, naravnih nesreč, izpadov/zamude dobaviteljev strank, na novo določiti roke. Če pride do prekoračitve dogovorjenega dobavnega roka zgolj po krivdi izvajalca, sme naročnik ob primernem, vendar najmanj 14-dnevnem podaljšanju roka za izpolnitev, s priporočenim pismom odstopiti od zadevnega naročila, če tudi znotraj podaljšanega roka dogovorjena storitev ni izpolnjena v njenih bistvenih delih. Odstop od že opravljenih delnih dobav in storitev je izključen.

4.7 Plačilo

Izvajalec bo storitve, izvedbe, rešitve,… zaračunal v skladu s ponudbo, za mesečne storitve, naročnine in vzdrževanja pa bo račun izdal enkrat mesečno. Pri naročilih, ki obsegajo več izdelkov, sme izvajalec opraviti delne dobave oz. izstaviti delne račune. Kolikor ni posebno dogovorjeno, je treba račune, ki jih izstavi izvajalec, vključno z davkom na dodano vrednost, vendar brez kakršnegakoli odbitka ali odštevanja stroškov, plačati najkasneje v 14 dneh od prejema računa. Za delne račune analogno veljajo plačilni pogoji, ki so določeni za skupno naročilo. Spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov predstavlja bistveni pogoj za to, da izvajalec izvede dobave oz. izpolni pogodbe. Zaradi neupoštevanja dogovorjenih plačil sme izvajalec v roku enega tedna po pisnem opozorilu ustaviti tekoča dela in odstopiti od pogodbe. Naročnik mora nositi vse stroške, ki so povezani s tem, ter izpad dobička.

Za vse račune, ki niso izdani v EUR, je izvajalec v primeru spremembe tečaja od datuma izdaje računa do plačila računa za več kot 3% upravičen do poplačila razlike. Za razliko, nastalo na osnovi tečajnih razlik, bo izvajalec izdal nov račun.

Za primer, da naročnik zamudi s plačilom, se dogovorijo pogodbene zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Če naročnik ne spoštuje plačilnih pogojev ali so izvajalcu znane okoliščine, ki so po njegovem mnenju primerne, da zmanjšajo kreditno sposobnost naročnika, sme izvajalec zahtevati vnaprejšnje plačilo za še neizpolnjene dobave. Plačila se izpolnijo le z neposrednim plačilom izvajalcu. Če je do naročnika odprtih več terjatev, se plačila naročnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Naročnik sme kompenzirati obveznosti do izvajalca le s svojimi priznanimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami do izvajalca. Na blagu, izdelkih, ter na dokumentaciji, namenjeni naročniku kot uporabniku, si izvajalec pridrži lastninsko pravico do popolnega plačila in je v primeru neplačila izstavljenega računa(še predvsem v primeru zadnjih izvedbenih faz sklenjene pogodbe, sprejete ponudbe) upravičen do zavrnitve naročnikove zahteve za posredovanje podatkov za dostop do strani, končnih datotek pripravljenih za tisk, pridržanje ostalih podobnih produktov, ki so izdelani v končni obliki, katera pomeni zadnje dejanje s strani izvajalca, VSE DO PLAČILA ZAPADLE OBVEZNOSTI IN MOREBITNIH OBRESTI.

5. Sklenitev pogodbe o nerazkrivanju

Naročnik in izvajalec se lahko kadarkoli dogovorita o sklenitvi pogodbe o nerazkrivanju. Izvajalec ni odgovoren za škodo, ki je naročniku nastala zaradi informacij občutljive narave, za naravo katerih izvajalec ni vedel in ni mogel vedeti, saj naročnik ni predhodno zahteval sklenitve pogodbe o nerazkrivanju. Stranki pogodbe o nerazkrivanju tretjim osebam ne smeta posredovati nobenih informacij glede dela druge stranke.

6. Avtorske in druge povezane pravice

Izvajalec si pridržuje avtorsko pravico za vse njegove izdelke in jih lahko z vsemi grafičnimi, podpornimi, oblikovalnimi, programerskimi in drugimi povezanimi elementi naročnika prosto uporablja in razpolaga.

Naročnik izvajalcu ne more prepovedati navedbe izvajalčevih izdelkov za lastno izvajalčevo referenco ali oglaševanje.

Naročnik mora vedno na primeren način objaviti in pripisati vse zasluge za izdelke izvajalcu. Naročnik ne sme brez soglasja in brez dogovora z izvajalcem, kateregakoli izdelka objavljati, širiti ali brezplačno razdajati tretjim osebam, povezanim družbam ali komurkoli drugemu, ki ni stranka sklenjene pogodbe. Naročnik lahko izdelke uporablja zgolj za osebno rabo fizične ali pravne osebe.

7. Reševanje sporov

Izvajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova customers@zip.solutions ali pisno na naslov izvajalca, razvidnega na spletnih straneh izvajalca. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Izvajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da naročnik kot potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Izvajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

8. Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec se obvezuje, da bo vse osebne podatke in zasebne podatke naročnika ter podatke o naročilih uporabljal in hranil v skladu z določili ZVOP-1.

Izvajalec neposredno zbira informacije, ki jih naročniki navedejo ob naročilu. Izvajalec teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz ZVOP-1.

S soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah, naročilu na e-novice ali opravljanju spletnih nakupov, naročnik dovoljuje izvajalcu in njegovem pogodbenemu obdelovalcu (v kolikor ga ima), obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem naročnik dovoljuje izvajalcu in njegovem pogodbenem obdelovalcu, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva izvajalca ter povezanih poslovnih subjektov.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, se lahko odjavijo na povezavi v e-novici.

30.05.2017, Združba IP, d.o.o.

Pin It on Pinterest